NSX: nhà sản xuất
OP: Opening – phần nhạc mở đầu (của anime, phim)
ED: Ending – phần nhạc kết thúc  (của anime, phim)
CG:

Advertisements